Giới thiệu chung

Phòng Hợp tác phát triển UEL là đơn vị quản lý hỗ trợ kết nối giữa sinh viên, giảng viên và các đối tác trong vào ngoài nước tại Trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng Hợp tác phát triển đóng vai trò kết nối giữa UEL với các đối tác lớn trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và toàn cầu nói chung nhằm tạo điều kiện cho sinh viên UEL được tiếp xúc với môi trường học tập và nghiên cứu mang tầm vóc quốc tế. Đồng thời là đơn vị phụ trách tổ chức các hội nghị hội thảo có yếu tố nước ngoài của UEL, đưa hình ảnh Trường Đại học Kinh tế - Luật đến gần hơn với các trường đại học trên toàn cầu và các tổ chức lớn trong lĩnh vực: kinh tế, quản lý và luật trên thế giới.

Về lĩnh vực thực tập và kiến tập, Phòng Hợp tác phát triển còn hỗ trợ cho sinh viên có cơ hội học tập và làm việc tại các doanh nghiệp là đối tác của UEL, với mong muốn giúp thế hệ trẻ trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp nhằm trang bị các kĩ năng cần thiết cho tương lai. Bên cạnh mảng công tác hợp tác quốc tế và hợp tác doanh nghiệp, Phòng Hợp tác phát triển cũng mở rộng hợp tác với địa phương trong việc thiết kế các chương trình đào tạo ngắn hạn, từ đó kết nối giảng viên UEL tham gia giảng dạy phục vụ cộng đồng.