Chức năng nhiệm vụ

     A. Chức năng:
  • Tham mưu cho Hiệu trưởng về hoạt động hợp tác quốc tế theo đúng luật pháp và thông lệ quốc tế.
    
     B. Nhiệm vụ
:
     1. Thông tin truyền thông
  • Tiếp đón các đoàn khách nước ngoài làm việc tại trường;
  • Lưu trữ thông tin về quan hệ quốc tế của đối tác và cán bộ trong trường;
  • Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị về hoạt động hợp tác quốc tế;
  • Tiếp nhận, soạn thảo, dịch và gửi các tài liệu, thư, điện phục vụ cho các hoạt động chung của trường.
     2. Xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế
  • Quản lý, lập kế hoạch và tổ chức quản lý chương trình làm việc, tiếp đón các đoàn;
  • Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế trong việc trao đổi giảng viên, sinh viên các hệ;
  • Tăng cường liên kết với các đối tác tìm nguồn tài trợ.
     3. Quản lý sinh viên quốc tế
  • Phối hợp cùng đơn vị liên quan quản lý hoạt động giao lưu quốc tế dành cho sinh viên, lưu học sinh.Tổng truy cập: 160,099

15,960