Chức năng nhiệm vụ

 A. Chức năng:
    Quản trị các quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế; Tổ chức thu hút nguồn lực xã hội phục vụ cho hoạt động của Trường; Tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng, phát triển đối tác.
 B. Nhiệm vụ:
 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển đối tác và làm đầu mối tổ chức thực hiện kế hoạch, chiến lược, chương trình, hoạt động phát triển đối tác;
 • Làm đầu mối tổ chức các hoạt động, sự kiện phục vụ cộng đồng;
 • Làm đầu mối tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, lễ tân đối ngoại và hoạt động đón tiếp đoàn vào và đưa đoàn ra;
 • Làm đầu mối xây dựng và quản lý các dự án hợp tác (quốc tế, trong nước);
 • Làm đầu mối quản lý hồ sơ, thủ tục liên quan đến người nước ngoài công tác, giảng dạy, nghiên cứu, trao đổi học thuật, hợp tác với Trường; các hoạt động liên quan đến phong tặng chức danh danh dự, học vị danh dự của Trường;
 • Làm đầu mối tiếp nhận các tài trợ, viện trợ, học bổng, quà biếu tặng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
 • Làm đầu mối quản lý các hoạt động truyền thông, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm dịch vụ, các chương trình phục vụ/hỗ trợ/tuyển dụng sinh viên của các tổ chức, cá nhân ngoài Trường;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.
 C. Nhân sự đảm nhiệm
 • Trưởng phòng;
 • Phó trưởng phòng;
 • Chuyên viên hợp tác quốc tế;
 • Chuyên viên hợp tác trong nước;
 • Chuyên viên quản lý dự án hợp tác (quốc tế, trong nước).

 

Văn bản chính thức vui lòng xem tại Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc, trực thuộc UEL, đính kèm Quyết định số 1728/QĐ-ĐHKTL của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật ngày 29/11/2022.